Processkyla

Processkyla eller industrikyla. Ett namn för flera specialistområden där kyltekniken för t ex. ishallar, bandybanor, mejeri, slakteri mm ingår. Oftast är vi med i ett initialt skede då merparten av beställarledet saknar eforderlig kompetens kring området. Huvuddelen av beställare är från den kommunala sidan. Tar vi den idrottsliga sidan så kan i vissa fall projektledningen hanteras av föreningarna i samråd med de kommunala instanserna. Oftast är vi anlitade som projektledare där vi medverkar hela vägen från utredning, projektering till besiktningsförfarandet.

Utredningsfasen:

Vid en om- och tillbyggnad utför vi ett platsbesök. Där görs en statusbedömning av befintlig utrustning med hänsyn till en eventuellt återanvändning.

Systembehandling:

I samråd med beställaren sätts en projekteringsgrupp ihop. Framtagande av dokument inklusive återrapportering från platsbesöket. Handlingar ligger till grund för en kommande projektering samt som diskussionsunderlag med beställarledet över möjliga besparingar i projektet. Tidplan tas fram och diskuteras med övriga inblandade.

Projektering och leverensskedet:

Utförande- eller ramhandlingar tas fram i nära samarbete med beställare och övriga i projektet anslutna projektörer. Framtagen tidplan efterföljs och avslutas med leverans av förutbestämda handlingar. Vi medverkar även under entreprenadskedet i de fall synpunkter och frågeställningar rörande vårt underlag uppkommer.

Detta är en förkortad uppställning av hur ett projekt kan tänkas fortlöpa.

 

 


kompetens Kompetens kompetens
Ove Hult Ingenjör

Ove har lång erfarenhet från några av landets mest krävande kylprojekt och arbetar företrädesvis med ammoniaklösningar.

Läs mer här
kompetens Kompetens kompetens
Robert Thell

Robert är en av landets mest anlitade experter inom kyllösningar och utbildar många av landets blivande ingenjörer i ämnet.

Läs mer här
Referens kompetens
Skruf Kyla

Kontroll och besiktning av ny processkylanläggning med CO2 samt utförande av CE-märkning för samtliga installationer.
Beställare Sävsjö kommun.

Läs mer här