Klimatdeklarationer

Klimatdeklaration nya byggnader

Den 1 januari 2022 kom en ny lag. Du som är byggherre måste redovisa klimatpåverkan från nya byggnader. Den nya lagen gäller alla nya byggnader som kräver bygglov. Lagstiftningen syftar till att öka medvetenheten kring hur mycket byggbranschen påverkar klimatet. Men den syftar också till att åstadkomma ett register över branschens utsläpp. Ett troligt scenario är att klimatdeklarationen kommer skärpas och utökas till fler delar och inte bara byggnadens uppförande.

Vad är en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration är en beräkning av de klimatgaser (beräknat i koldioxidekvivalenter) som släpps ut i byggskedet av en anläggning eller hus. En klimatdeklaration redovisar utsläpp av de växthusgaser som släpps ut som en följd av alla produktionssteg – från uttag av råvara – till färdig anläggning.

Vad innefattas i en klimatdeklaration?

Klimatdeklarationen är avgränsad till:

 • Bärande konstruktionsdelar
 • Klimatskärm
 • Innerväggar

I klimatdeklarationen ingår utsläpp kopplade till såväl produktion och transport av material och produkter. Men också materialspill och den aktivitet som sker på byggarbetsplatsen i form av maskiner, verktyg, med mera. Exempel på delar som måste ingå i en klimatdeklaration är:

 • Vissa husunderbyggnader (exempelvis platta på mark, garage som är en del av huset)
 • Stomme (exempelvis väggar, pelare och trappor bjälklag)
 • Yttertak (exempelvis takstomme, takfot, gavlar och plåtarbeten)
 • Fasader (exempelvis tomkomplettering, fasadbeklädning, fönster, portar och dylikt)
 • Stomkomplettering (exempelvis insida yttervägg, innerväggar, innertak och undergolv)

Vad innefattas inte i en klimatdeklaration?

De senare delarna av en byggnads livscykel, exempelvis rivning och bortforsling, ingår inte i en klimatdeklaration. Inte heller markarbeten, eller ingrepp på insidan av en fastighet så som tekniska installationer, utrustning av olika slag, eller ytskikt.

Vilka byggnader är undantagna från en klimatdeklaration?

Vissa byggnader är undantagna från en klimatdeklaration. Exempelvis omfattas inte ombyggnader och tillbyggnader, då det i grunden är gamla byggnader och inte ses som nybyggnationer. Byggnader som är undantagna från en klimatdeklaration:

 • Små byggnader (mindre än 100 m²) och byggnader som inte kräver bygglov
 • Vissa statliga byggnader och byggnader för totalförsvaret
 • Ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk
 • Byggnader där byggherren är en privatperson
 • Industri- och verkstadsbyggnader
 • Temporära byggnader (max 2 år)

Hur beräknas en klimatdeklaration?

Det första är att få klarhet i storleken på den enskilda resursen, exempelvis en gipsskiva eller en transport. En produkt beräknas i kilo och energiresurser i kilowattimmar eller megajoule.

Nästa steg är att multiplicera resurserna med klimatdata. Klimatdata kan antingen vara generisk eller specifik. Generisk klimatdata måste komma från Boverkets klimatdatabas. Specifik klimatdata kan finnas på vissa byggprodukter, om tillverkaren ombesörjt detta.

När resurserna multiplicerats med klimatdata får du fram klimatpåverkan i kilogram koldioxidekvivalenter.

Klimatdatan beskriver antal kilogram utsläppta koldioxidekvivalenter per kilogram materialslag som ingår i byggnaden. När du fått fram kilogram av varje materialslag går det att räkna ut miljöpåverkan av de utsläppta koldioxidekvivalenterna. Antingen med generisk eller specifik data. Generisk data har konservativt satta värden som är 25 procent större än de sanna värdena. Det är för att byggherren ska ha incitament att söka den specifika data för de sanna värdena för koldioxidutsläppen i det individuella projektet.

Slutligen ska den totala mängden kilogram koldioxidekvivalenter delas med byggnadens bruttoarea.

Anledningen till detta är att enligt förslag ska antal kilogram utsläppta koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bruttoarea begränsas av Boverket. Förslaget anger att detta ska ske år 2025.

Därför ska du anlita en expert

Det är ditt ansvar som byggherre att se till att en klimatdeklaration görs. För att minska klimatpåverkan och slippa en dyrbar omprojektering är det viktigt att tidigt i byggnationsprocessen komma igång med klimatdeklarationen.
En expert som kommer in tidigt i projekteringen kan både utföra klimatdeklarationen men också hitta lösningar som minskar klimatpåverkan.

Vi hjälper dig

Att utföra en tillförlitlig klimatdeklaration kräver både tid, rätt verktyg och kompetens. Vi hjälper dig med din klimatdeklaration. Oavsett om det rör sig om en enskild insats, eller som en del i ett av våra åtaganden inom VVS.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med med din klimatdeklaration?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på
tel. +46 031-42 75 65. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!