Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Ingrepp i våra samhällen kan leda till negativa miljökonsekvenser. Därför gäller det att förstå de konsekvenser som ett projekt kan medföra. Till det finns miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt lag gäller att alla verksamheter som har betydande miljöpåverkan kräver en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Med en miljökonsekvensbeskrivning får du klarhet i den miljöpåverkan som ett projekt eller en verksamhet kan medföra, exempelvis ett bygg- eller infrastrukturprojekt.

En miljöbeskrivning är att identifiera och bedöma olika risker som ett projekt kan medföra. Handlingen avslutas med förslag på lämpliga åtgärder för att minimera miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning tar även hänsyn till hälsa och naturresurser. Miljökonsekvensbeskrivningen fungerar som ett styrdokument av miljöpåverkan i ett projekt.

Vad innehåller miljökonsekvensbeskrivning?

Miljöbalken i miljölagstiftningen reglerar vad en miljöbeskrivning ska innehålla. Innehållet ska anpassas till vad som bedöms som rimligt i förhållande till projektets innehåll och omfång. Lagen ger i viss mån utrymme för anpassning till det enskilda fallet. En del miljörelaterade frågor kan i vissa fall behandlas bättre i andra planer och prövningar.

Det finns dock en samling punkter som miljöbeskrivningen måste adressera.

Den kanske viktigaste uppgiften är att identifiera, beskriva och bedöma de miljöeffekter som projektet kan medföra. För att sedan redogöra för åtgärder som kan minimera miljöpåverkan.

Hur påverkas fysiska förhållanden och människors beteendemönster av ingrepp i miljön? Får det effekter på närliggande rekreationsområden? Leder projektet till ökade luftföroreningar?

Miljöbeskrivningen måste också redogöra för projektets innehåll i förhållande till andra planer och program, innehålla information och resonemang om vad som händer med miljön i området om projektet inte verkställs och en hel del annat. En komplett förteckning hittar du på Boverkets hemsida.

När ska en miljökonsekvensbeskrivning användas?

Det finns krav på att en miljökonsekvensbeskrivning ska utföras i samband med projekt som anses innebära betydande miljöpåverkan. Det gäller jordbruk, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och generellt när ett projekt kan leda till miljöskador i ett känsligt område. Det är Länsstyrelsen som avgör om en miljöpåverkan är betydande.

Vi hjälper dig!

Vi kan utföra en miljökonsekvensbeskrivning i ditt projekt. Ta kontakt med oss redan idag om du vill veta mer.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på
tel. +46 031-42 75 65. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!