Analys av ekosystemtjänster

Samhällsekonomiska analyser av ekosystemtjänster

Vi hjälper kommuner och myndigheter att göra samhällsekonomiska analyser och beräkningar av ekosystemtjänster. Den övergripande ambitionen är att förbättra vattenkvaliteten i hela landet, vilket för med sig en mängd positiva bieffekter. Mer om det längre ner.

EU-direktiv om god vattenstatus

Att uppfylla god vattenstatus är ett EU-direktiv med ursprung i de målsättningar som togs fram vid millennieskiftet.
Ett åtgärdsprogram har tagits fram för att kartlägga olika former av problem gällande vatten. Kommuner, regioner myndigheter har fram till 2027 på sig att kartlägga åtgärderna. I många fall handlar det om att uppnå miniminivåer för att klara EU-direktivet.

Vilka vatten innefattas av direktivet?

EU:s vattendirektiv innefattar sjöar, vattendrag, grundvatten och vattnet som omger våra kuster.

Vad är ekosystemtjänster?

Ett sätt att förbättra vattenkvaliteten är att ta tillvara på de resurser som naturen själv erbjuder i form av ekosystemtjänster. I vår natur finns outnyttjade resurser som bland annat kan förbättra vårt havsvatten. Olika former av ekosystemtjänster binder koldioxid, minskar risken för översvämningar och innebär stora kostnadsbesparingar.

Exempel på värdefulla resurser i vårt ekosystem är ålgräs som växer i haven, våtmarker och dammar.

Dessa resurser fungerar som naturens eget reningsverk. Tyvärr är de på många ställen hotade och de har stadigt minskat eller försvunnit de senaste decennierna.

Om dessa resurser inte tas tillvara måste vi människor (genom reningsverk och annat) göra det jobb som naturen på egen hand kan göra. Detta skulle kosta oss stora pengar. Helt i onödan.

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande består i grunden av fem aktionspunkter.

  • Vi identifierar kvantifierbara ekosystemtjänster i kommunen.
  • Vi kvantifierar de biotoper som behöver värderas.
  • Vi värderar de ekosystemtjänster som finns i kommunen idag.
  • Vi värderar nyttan av att åstadkomma god vattenstatus i kommunen.
  • Slutligen ger vi kommunen förslag på lämpliga åtgärder för att nå god vattenstatus.

Olika former av värden

Att värdera en ekosystemtjänst kan göras på flera olika sätt. Värden kan också uttryckas på olika sätt. Nära till hands ligger givetvis det monetära värdet (ekonomiskt värde). Exempelvis hur mycket pengar kan vi spara om vi anlägger 100 hektar våtmark. Men man kan också räkna på ett kvalitativt sätt, att värden uttrycks i ord, exempelvis vad ett rekreationsområde med dess ekosystemtjänster betyder för de människor som vistas där.

Helhetsstudie eller avgränsad analys

Vi kan hjälpa till att analysera ekosystemtjänster i olika typer av sammanhang, utifrån olika sätt att uttrycka värden. Vi kan göra en omfattande helhetsstudie av ekosystemtjänsterna i hela kommunen.

Men vi kan också gör avgränsade analyser som rör ett specifikt område, exempelvis i samband med ett bygg- eller infrastrukturprojekt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med analyser och beräkningar av ekosystemtjänster?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på
tel. +46 031-42 75 65. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!